Nadchodzące zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czekają nas kolejne zmiany w zasadach naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jakie? – o tym poniżej. 8.7.br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez:

  • właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali,
  • osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych,
  • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub
  • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.

W odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy doprecyzowano sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku naliczania jej od powierzchni lokalu mieszkalnego – wskazując, że chodzi o powierzchnię użytkową lokalu.

W celu uniknięcia nieproporcjonalnie dużego obciążenia mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku stosowania metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody (przez zmienność jej zużycia z różnych przyczyn), ustalono jej górną granicę, która nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe.

Doprecyzowano sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oparty na zadeklarowanej liczbie pojemników lub worków, przez którą to liczbę należy rozumieć iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 

W odniesieniu do ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono zmianę, zgodnie z którą opłata powinna być naliczana za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Alternatywnie rada gminy została upoważniona do nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli tego typu nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę pojemników lub worków, jak przy innych typach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Przy naliczaniu opłaty w oparciu o liczbę pojemników zmieniono sposób naliczania maksymalnych stawek opłat pozwalający na podniesienie ich górnej granicy. Zgodnie z nowelizacją będzie to 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i poziom proporcjonalny przy innych pojemnościach pojemników lub worków.  

Nowelizacja umożliwia gminom dopłacanie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub kiedy celem takiego działania jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.  
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności