W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 989 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 15.5.2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nadany Instytutowi statut określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Narodowego Instytutu;

2) organizację Narodowego Instytutu;

3) wartość majątku nieprzekraczającego kwoty 200 000 zł, powyżej którego rozporządzanie nim przez Dyrektora Narodowego Instytutu wymaga zgody Rady Narodowego Instytutu.