Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej i opłaty emisyjnej

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1544 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.8.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego. 

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej przewidzianych obowiązków ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania odpowiednio decyzji lub postanowienia. Ustalony w ten sposób właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest uprawniony do wykonania w drodze egzekucyjnej obowiązków wynikających z decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS) w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540) oraz decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

Z rozporządzenia wynika, że tak ustalony naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy także w sprawach wykonania obowiązków wynikających z wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: AutostrPłatneU). Przypominam, że za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 zł. Wnoszącemu opłatę Szef KAS wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, które zawiera elementy wymienione w art. 37ge ust. 7 AutostrPłatneU. 

Jeżeli w dniu wydania decyzji lub postanowienia albo wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej wynikającego z nich obowiązku ustala się według adresu siedziby:

  • odpowiednio Szefa KAS lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał tę decyzję lub to postanowienie;
  • organu, który wystawił to wezwanie. 

Ponadto wskazano Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako uprawnionego do żądania wykonania na terytorium całego kraju w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:

  • decyzji wydanej także w zakresie opłaty emisyjnej;
  • wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji w zakresie także opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z 8.3.2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2097) – kto w przypadku niezłożenia zgłoszenia celnego przez osobę lub podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin przywozi z państw trzecich środki ochrony roślin, podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 200 do 5000 zł;
  • przyjętej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz przez naczelnika urzędu skarbowego także informacji o opłacie emisyjnej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności