Rozwiązanie stosunku pracy u jednego i drugiego pracodawcy nastąpiło tego samego dnia tj. 31.8.2020 r. i jest powiązane czasowo z przejściem pracownika na emeryturę. Nauczyciel nabył prawo do odprawy nauczycielskiej w podstawowym miejscu pracy i odprawy z KP w dodatkowym miejscu pracy.

Podstawą wypłaty nauczycielskiej odprawy emerytalnej jest przepis art. 87 KartaNauczU, który przewiduje wypłatę odprawy w wysokości 2 lub 3 miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 91c KartaNauczU w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy – KartaNauczU mają zastosowanie przepisy KP. Odprawa emerytalna wypłacana na podstawie art. 921 KP wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie.

Ustawodawca, w ramach przywileju zawodowego, przewidział wypłatę korzystniejszej tzn. wyższej niż wynikającej z przepisów KP odprawy emerytalnej dla nauczyciela. Jednocześnie ustawodawca ograniczył ten przywilej tylko do tzw. podstawowego miejsca pracy. Z uwagi na fakt, że KartaNauczU nie zawiera przepisów regulujących wypłatę odprawy emerytalnej z dodatkowego miejsca pracy, należy na podstawie art. 91c KartaNauczU zastosować ogólne przepisy wynikające z KP. Każdy pracownik pracujący na podstawie dwóch umów o pracę nabywa prawo do odprawy emerytalnej niezależenie od siebie. Prawo do odprawy emerytalnej nie zależy od charakteru stosunku pracy, tj. od tego czy jest on podstawowy, czy dodatkowy. Jedynie w przypadku nauczycielskiego stosunku pracy jedna z odpraw emerytalnych będzie miała charakter szczególny – bo jej wysokość będzie zależała od tego, czy dana szkoła jest podstawowym miejscem pracy.