Wartość środków to 268 854 euro, czyli ok. 1 174 516 zł. Dostępne w ramach wspomnianego programu środki mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań między podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich źródeł.

Z zamieszczonych informacji wynika m.in., że:

1) dofinansowanie przyznawane jest na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów Wizyt Studyjnych:

  • wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie,
  • przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce;

2) o dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

  • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
  • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
  • uczelnie publiczne (w przypadku działań realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą),
  • archiwa państwowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • organizacje pozarządowe ze sfery kultury;

3) dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania; wkład własny finansowy nie jest wymagany;

4) każdy wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej przez Operatora Programu zgodnie z kryteriami administracyjnymi i kryteriami kwalifikacji; ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla działania podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

5) wniosek należy składać do operatora na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od 6.7.2016 r. do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 30.3.2017 r., do godz. 16:00.

Wniosek w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (tj. List Intencyjny i Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy) trzeba dostarczyć w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 1 egzemplarzu do Operatora Programu na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00- 071 Warszawa

Więcej szczegółowych informacji na stronie:

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej–-czesc–a–dla-programu–promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej–4177.php