Chodzi o przepisy nakazujące sędziom i prokuratorom składanie oświadczeń, do jakich zrzeszeń i stowarzyszeń należą. Informacje te podlegają upublicznieniu. Adam Bodnar zgłaszał do nich zastrzeżenia już podczas prac legislacyjnych toczących się w ubiegłym roku. Jego zdaniem wbrew oficjalnemu uzasadnieniu przepisy te nie służą przejrzystości, lecz mają zniechęcić środowiska sędziowskie i prokuratorskie do aktywności społecznej. Argumenty te RPO powtarza w złożonej właśnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze.