1. Omówienie przepisów

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 259 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 26.2.2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Rozporządzenie reguluje:

1) szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie wymienionych wyżej lokali,

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, a także kryteria jego oceny,

3) minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia,

4) wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 3 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 833 ze zm.), finansowego wsparcia udziela się gminie lub spółce gminnej na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego m.in. na budowie, remoncie, zmianie sposobu użytkowania lub kupnie lokalu lub budynku, w wyniku którego powstaną lokale socjalne.

Rozporządzenie reguluje tryb ubiegania się o dofinansowanie w banku, tj. treść składanego wniosku oraz dokumenty, które trzeba do niego dołączyć. Wskazano w nim także, co bank bierze pod uwagę oceniając wniosek, a także konieczność rozliczenia poniesionych kosztów. Wzory wniosku oraz formularza rozliczenia są załącznikami do rozporządzenia.

Starający się o dofinansowanie muszą też pamiętać, że w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:

1) wannę lub kabinę natryskową – w łazience,

2) umywalkę – w łazience,

3) miskę ustępową – w łazience lub w wydzielonym ustępie,

4) zlewozmywak,

5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.