Na najbliższym posiedzeniu Senatu będzie rozpoznawana ustawa z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jak zaznaczono w opinii do projektu ustawy zmieniającej nowelizacja ma na celu:

1) uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu oraz

2) zwiększenie atrakcyjności opodatkowania osób fizycznych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

1) objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych oraz spółek jawnych jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne;

2) ograniczenia możliwości zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej z tytułu uzyskiwania dochodów poza terytorium Polski przez osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;

3) wprowadzenia do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących tych spółek;

4) rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikacja wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.