Na koronawirusa praca zdalna

Uprawnienie pracy zdalnej w walce z koronawirusem przysługuje na mocy art. 3 ustawy z 2.3.2019 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), tzw. specustawa. Jej przepisy obowiązują od 8.3.2020 r.

Jednostronna decyzja

Obecnie pracodawca nie ma możliwości podjęcia jednostronnej decyzji o świadczeniu pracy zdalnej przez pracownika (nie mylić z telepracą, która jest ściśle regulowana). Osoba pozostająca w stosunku pracy musi się zgodzić na realizację zadań służbowych poza miejscem stałego wykonywania pracy w związku z koniecznością przeciwdziałania koronawirusowi. A potem pracodawca ma obowiązek zawrzeć z nią porozumienie co do warunków świadczenia pracy zdalnej, uwzględniając obowiązujące przepisy – takich wyjaśnień udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) na swojej stronie internetowej www.pip.gov.pl. Specustawa upraszcza procedurę. Nadaje pracodawcy uprawnienie do polecenia wykonywania pracy zdalnej przez czas określony. Nie stawia żadnych dodatkowych wymagań ani warunków.

Ważne
Osoby podejrzane o zachorowanie na koronowirusa mogą być obowiązkowo hospitalizowane, a osoby, które z nimi przebywały – poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu (art. 25 pkt 2 specustawy zmieniający przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Decyzję podejmują służby sanitarne, nie pracodawca.


Brak uprawnień

PIP we wspomnianych wyjaśnieniach zwraca uwagę, że zagrożenie koronawirusem nie daje pracodawcy prawa do:

  • wysłania przeziębionego pracownika na badania lekarskie, bez jego zgody, żeby sprawdzić, czy nie jest to zakażenie wirusem COVID-19,
  • żądania od pracownika podania nazwy kraju, do którego wybiera się na urlop wypoczynkowy, 
  • zakazywania pracownikowi wyjazdu na urlop wypoczynkowy do strefy, w której istnieje duże ryzyko zainfekowania koronawirusem,
  • zmuszania pracownika, który wrócił do pracy z pobytu na obszarze zagrożonym koronawirusem, do skorzystania z urlopu wypoczynkowego albo przebywania w izolacji, 
  • niedopuszczenia do pracy pracownika, który wrócił z kraju/regionu objętego koronawirusem,
  • wyciągania konsekwencji wobec pracownika, który odmówił wyjazdu służbowego do miejsca zlokalizowanego na terytorium objętym koronawirusem. 

Dodatkowy zasiłek

Pracownik, który będzie musiał zaopiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia – ze względu COVID-19 – żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ma być wypłacany za maksymalnie 14 dni (art. 4 ust. 1 specustawy). Zostanie przyznany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwał „zwykły” zasiłek wypłacany w razie osobistego opiekowania się dzieckiem na mocy art. 32 ust. 1 wymienionej ustawy (art. 4 ust. 2 zd. 2 specustawy).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności