MPiPS o zasadach zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników-rodziców

Artykuł 104a ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w stosunku do Funduszu Pracy (dalej: FP) i art. 9a ustawy z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w stosunku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) zwalniają pracodawców z konieczności opłacania składek za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych przez okres do 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Z uwagi na to, że Kodeks pracy daje obojgu rodzicom możliwość korzystania z uprawnień urlopowych w praktyce istnieją wątpliwości, czy zwolnienie z odprowadzania składek na FP i FGŚP przysługuje w równej mierze pracodawcy matki, jak i pracodawcy ojca dziecka.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowano interpelację poselską (nr 25 087) w tej sprawie.

W odpowiedzi resort pracy wskazał, że fakt skorzystania przez pracowników (matkę i ojca lub opiekunów dziecka) z przewidzianych w Kodeksie pracy urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie nie oznacza automatycznego nabycia przez pracodawców tych pracowników uprawnienia do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, wynikającego z art. 104a ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a ustawy z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

36 miesięcy to maksymalny okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przysługujący pracodawcy po powrocie pracownika z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie albo przyjęcia dziecka lub dzieci na wychowanie w jednym czasie. Oznacza to, że urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy kolejnym porodzie albo przyjęcie kolejnego dziecka lub dzieci na wychowanie powoduje, że jeśli w związku z tym faktem pracodawca udzieli pracownikowi urlopu związanego z rodzicielstwem, nabywa nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przez kolejne 36 miesięcy.

Jak podkreślił resort pracy, ze wskazanych wyżej przepisów nie wynika, że w sytuacji, gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem, udzielonych na to samo dziecko (dzieci), korzystają oboje rodzice (opiekunowie) dziecka, 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP będzie przysługiwać pracodawcom obojga rodziców (opiekunów) dziecka. Ponadto z powyższych przepisów nie wynika również, że okres zwolnienia może być dzielony pomiędzy wskazanych pracodawców.

Ze względu na to, że ww. przepisy określają maksymalny okres korzystania z przedmiotowego zwolnienia, zatem prawo do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje wyłącznie jednemu pracodawcy (zatrudniającemu jedno z rodziców lub opiekunów). Prawo do takiego zwolnienia nabywa ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi (opiekunowi) jednego z wymienionych wyżej urlopów i kontynuuje zatrudnienie tego pracownika po jego powrocie z urlopu.

Jak wskazał resort pracy, możliwość korzystania skorzystania z omawianego zwolnienia z opłacania składek przez pracodawcę drugiego z rodziców (opiekunów) dziecka mogłaby nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy rodzic (lub opiekun), któremu pracodawca jako pierwszemu udzielił jednego z wymienionych wyżej urlopów, zmarł lub utracił możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a którego obowiązki przejął drugi z rodziców (opiekunów) dziecka.

Źródło:

www.sejm.gov.pl (odpowiedź na interpelację poselską nr 25 087)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności