Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Z art. 10f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.; dalej: RehZawU) wynika, że osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa m.in. w warsztacie, zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.

Od 6.6.2018 r. podmiot prowadzący warsztat prowadzi listę osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, które mają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne):

1) znajdujących się na wspomnianej liście osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ;

2) które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia.

Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076) zwrócono uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy ten przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tzn. licząc od 6.6.2018 r. (chodzi tu o osoby niepełnosprawne, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Program jest adresowany do podmiotów prowadzących WTZ, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie tych zajęć w ramach realizacji programu.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

W związku z uruchomieniem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w 2018 r. wystąpienia do samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od 1.7.2018 r. do 31.8.2018 r., w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl.