Można skorzystać z ulgi IP Box i odliczenia kosztów B+R w trakcie roku podatkowego

Ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono zmiany w podatkach dochodowych w zakresie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ulgi IP Box oraz odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga IP Box

Podatnicy podatku dochodowego osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatkowej już przy zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym) od dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dodany art. 52u PDOFizU i art. 38m PDOPrU).

Wysokość zaliczek oblicza się w ten sposób, że:

1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1.3.2020 r., z zastosowaniem stawki 5%;

2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5% od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1 marca 2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Jeżeli podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani perspektywy uzyskania kwalifikowanego prawa, konieczne jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Odliczenie kosztów B+R

Koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnicy podatków dochodowych prowadzący działalność gospodarczą mogą odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki w trakcie roku podatkowego Można odliczyć koszty kwalifikowane już od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwość rozliczania kosztów kwalifikowanych w ciągu roku dotyczy podatników, których rok podatkowy:

1) rozpoczął się przed dniem 11.12020 r. a zakończy się po dniu 31.13.2019 r., lub

2) rozpoczął się po dniu 31.12.2019 r. a przed dniem 1.1.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności