Wnioski o dofinansowanie można składać od 27.2. do 4.5.2015 r. W ramach konkursu będzie możliwe tworzenie dwóch rodzajów platform:

  1. tworzenie e-usług dla biznesu (A2B) oraz dla obywateli (A2C);
  2. tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).

O wsparcie mogą się ubiegać:

  1. jednostki administracji rządowej;
  2. podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy);
  3. sądy i jednostki prokuratury;
  4. partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z np. przedsiębiorstwami.

Ważne
Przy ubieganiu się o środki z projektu trzeba pamiętać, że dofinansowanie mogą dostać tylko te projekty, w których nie wystąpi niedozwolona pomoc publiczna z art. 107 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (projekty, które spełniają przesłanki pomocy publicznej będą mogły otrzymać dofinansowanie po spełnieniu dodatkowych kryteriów). Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 100% jego kosztów.

Wśród warunków oceny projektów będzie m.in. prawidłowość wyboru kontrahentów. Dlatego z podpisywaniem umów nie wolno zwlekać do momentu przyznania środków. Aby spełnić ten warunek, wnioskodawcy już teraz powinni podpisywać umowy o partnerstwie z potencjalnymi kontrahentami lub pisemne porozumienia. Podpisana umowa powinna koniecznie zawierać wskazanie partnera wiodącego oraz opisywać przepływy finansowe.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w sierpniu 2015 r., a pierwsze umowy powinny być podpisywane na przełomie września i października.

Od negatywnej decyzji można się oczywiście odwoływać. Zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, negatywną decyzję można również zaskarżyć. Po wyczerpaniu tej drogi przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.wwpe.gov.pl.