Można składać wnioski o dofinansowanie e-administracji

Wnioski o dofinansowanie można składać od 27.2. do 4.5.2015 r. W ramach konkursu będzie możliwe tworzenie dwóch rodzajów platform:

  1. tworzenie e-usług dla biznesu (A2B) oraz dla obywateli (A2C);
  2. tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).

O wsparcie mogą się ubiegać:

  1. jednostki administracji rządowej;
  2. podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy);
  3. sądy i jednostki prokuratury;
  4. partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z np. przedsiębiorstwami.

Ważne
Przy ubieganiu się o środki z projektu trzeba pamiętać, że dofinansowanie mogą dostać tylko te projekty, w których nie wystąpi niedozwolona pomoc publiczna z art. 107 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (projekty, które spełniają przesłanki pomocy publicznej będą mogły otrzymać dofinansowanie po spełnieniu dodatkowych kryteriów). Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 100% jego kosztów.

Wśród warunków oceny projektów będzie m.in. prawidłowość wyboru kontrahentów. Dlatego z podpisywaniem umów nie wolno zwlekać do momentu przyznania środków. Aby spełnić ten warunek, wnioskodawcy już teraz powinni podpisywać umowy o partnerstwie z potencjalnymi kontrahentami lub pisemne porozumienia. Podpisana umowa powinna koniecznie zawierać wskazanie partnera wiodącego oraz opisywać przepływy finansowe.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w sierpniu 2015 r., a pierwsze umowy powinny być podpisywane na przełomie września i października.

Od negatywnej decyzji można się oczywiście odwoływać. Zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, negatywną decyzję można również zaskarżyć. Po wyczerpaniu tej drogi przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.wwpe.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności