W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1482 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 13.8.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców. 

W rozporządzeniu MSW z 24.4.2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1576 ze zm.) w załączniku do rozporządzenia w § 11 dodano ust. 1a, zgodnie z którym jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia jednocześnie dużej liczby cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie, w przypadku braku wolnych miejsc w pokojach dla cudzoziemców lub celach mieszkalnych, cudzoziemca można umieścić, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, w pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej, których powierzchnia jest mniejsza niż 4 m2, jednak nie mniejsza niż 2 m2 na jednego cudzoziemca

Przypominam, że przy umieszczaniu cudzoziemca w pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej bierze się pod uwagę w szczególności:

  • powierzchnię pokoju dla cudzoziemców lub celi mieszkalnej, która nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego cudzoziemca (w brzmieniu od 16.7.2021 r.);
  • potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w strzeżonym ośrodku lub areszcie;
  • zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne;
  • wiek cudzoziemca;
  • potrzebę utrzymania więzi rodzinnych;
  • względy kulturowe i religijne oraz potrzebę kształtowania przyjaznej atmosfery wśród cudzoziemców;
  • konieczność zapobiegania agresji, samoagresji i popełnianiu przestępstw podczas przebywania w strzeżonym ośrodku lub areszcie. 

Natomiast w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub porządku kierownik strzeżonego ośrodka albo funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu w każdym czasie może przenieść cudzoziemca do innego pokoju lub celi mieszkalnej