Czysto teoretycznie nie ma przeszkód wynikających z art. 24f SamGminU w zatrudnieniu radnego w charakterze nauczyciela.

Zgodnie z komentarzem do SamGminU (pod red. Gajewski/Jakubowski 2018) art. 24f SamGminU „zawiera trzy rodzaje ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej radnych z wykorzystaniem mienia komunalnego (art. 24f ust. 1 i 1a SamGminU),

2) dotyczące zakazu zarządzania (kontrolowania) podmiotami z udziałem kapitału gminy (art. 24f ust. 2 i 4 SamGminU),

3) odnoszące się do posiadania udziałów w kapitale zakładowym spółek z udziałem gminnych osób prawnych (art. 24f ust. 5 SamGminU)”.

Odnośnie pkt 1 radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Radny w wyżej wymienionej sytuacji nie prowadzi osobiście lub z innymi osobami działalności z wykorzystaniem mienia. W treści zapytania jednoznacznie wynika, iż nie zarządza taką działalnością. Nie jest również jej przedstawicielem (w zakresie oświadczeń woli) oraz pełnomocnikiem.

Nie ma zatem, patrząc na przedmiotowy artykuł przesłanek, by zakazać radnemu pracy w ramach umowy o pracę nauczyciela. Orzecznictwo sądowo administracyjne określa, iż wykorzystanie mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, musi pozostawać w związku funkcjonalnym z prowadzoną przez tego samego radnego działalnością gospodarczą (wyrok NSA z 10.11.2004 r., OSK 882/04, Legalis; wyrok NSA z 6.10.2004 r., OSK 481/04, Legalis).

Należy przy tym jednak pamiętać ratio legis zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 SamGminU „opiera się na założeniu, że należy dążyć do wykluczenia sytuacji, w której radny wykonując mandat w gminie, będąc członkiem organu stanowiącego i podejmującego m.in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy, mógłby wpływać na korzystne dla siebie, bliskich lub innych podmiotów w imieniu których działa, rozporządzanie tym mieniem, które pozostaje w jego władaniu, korzystniejsze niż to, jakie mogliby uzyskać inni nie posiadający statusu radnego” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 6.12.2016 r. II SA/Bk 708/16, Legalis; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.3.2018 r. II SA/Wa 1949/17, Legalis).

Trzeba również zaznaczyć, iż art. 24f SamGminU nie jest jedynym mówiącym o zakazach i nakazach wobec radnych. Każdorazowo jakąkolwiek aktywność radnego należy rozpatrywać również ze względu na między innymi art. 24e SamGminU, który mówi, iż radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1 SamGminU.