Możliwość wprowadzenia przez gminy preferencji podatkowych dla przedsiębiorców w 2021 r.

Stanowią one kontynuację rozwiązań legislacyjnych przyjętych jeszcze w pierwszych odsłonach tzw. tarczy antykryzysowej, czyli w KoronawirusU. Chodzi o nowelizację dwóch regulacji tj. art. 15p ust. 1 oraz art. 15q ust. 1 KoronawirusU. Dla przypomnienia, aktualna treść ww. regulacji jest następująca:

art. 15p ust. 1:

1. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

art. 15q ust. 1:

1. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Z kolei, zmieniona treść ww. regulacji może przybrać treść następującą:

art. 15p ust. 1:

1.Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

art. 15q ust. 1:

1. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. oraz płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Z porównania ww. norm prawnych z proponowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi wnioskować należy, że nowelizacją mają być objęte obie preferencje skierowane do przedsiębiorców, czyli zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz wydłużenia terminów płatności rat tego podatku.

Rozwiązania z założenia będą korzystne dla przedsiębiorców, ale już niekoniecznie dla gmin. Gminy bowiem, wskutek wprowadzenia ww. zwolnień, utracą pewną część dochodów. To z kolei wpłynie negatywnie na możliwości wydatkowe budżetu gminy. Z drugiej strony, ustawodawca pozostawił radzie gminy znaczną swobodę w kształtowaniu zakresu zwolnienia. Nie dość, że jest ono fakultatywne, to rada gminy ma możliwość dokonania wyboru określonej grupy przedsiębiorców, jako beneficjentów zwolnienia z podatku. Podobne możliwości zostały wprowadzone w kontekście wydłużania terminów płatności rat ww. podatku. Można więc ogólnie stwierdzić, że każda gmina będzie samodzielnie decydowała o tym, czy zwolnienie wprowadzi, i o tym dla kogo ono zostanie ustanowione.

Na koniec warto dodać, że uchwały podejmowane w powyższych sprawach będą podlegały nadzorowi właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Oznacza to, że będą weryfikowane pod kątem legalności, czyli zgodności z zakresem delegacji (nowej) znowelizowanych przepisów tarczy antykryzysowej. Może się więc zdarzyć, że niektóre z uchwał, mogą zostać zakwestionowane przez wspomniane organy nadzoru, czy to w całości, czy w części. Wskazana jest więc ostrożność w kształtowaniu zwolnień, aby uniknąć ewentualnych interwencji tych organów nadzoru.

Podsumowując wskazać należy, że o ile wspomniane regulacje wejdą w życie, o tyle będą mogły stać się narzędziem wspomagającym lokalną przedsiębiorczość w 2021 r. Zapewne jednak ustawodawca pozostawi gminom swobodę decyzyjną w zakresie wprowadzenia zwolnień albo wydłużania rat płatności tego podatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności