Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 710 ze zm., dalej: VATU), podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Mali podatnicy, wskazani w art. 2 ust. 1 pkt 25 VATU, mogą zgodnie z art. 99 ust. 2 VATU wybrać metodę kasową i składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Małym podatnikiem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 VATU, jest podmiot, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z VAT w 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5 157 000 zł , wynikającej z wyliczenia 1 200 000 euro × 4,2976, według kursu średniego euro NBP z 3.10.2016 r., są małymi podatnikami.

Prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – będzie małym podatnikiem jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 193 000 zł, wynikającej z wyliczenia: 45 000 euro × 4,2976.

Artykuł 99 ust. 3a VATU wskazuje, że przepisów nie stosuje się do podatników rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni, przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne przez podatników innych niż mali podatnicy nastąpi od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.