Na stronie internetowej Sejmu ukazał się projekt ustawy z 29.9.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Na mocy podanego aktu prawnego planuje się wprowadzenie nowych jednostek redakcyjnych przepisów w PrDrog.

I tak, proponuje się dodanie w art. 119 PrDrog nowych ustępów oznaczonych jako 2a-2d w brzmieniu:

2a. Przychodem ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 2a, dla ośrodka nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności na realizację zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.

2c. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2a, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczenia określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w art. 177 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą oraz mając na względzie dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.

2d. Udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 2a, następuje na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

W założeniu projektodawców, ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1.1.2023 r.

W uzasadnieniu ww. projektu wskazano m.in., że w związku z tym, iż część WORD-ów (wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego) zgłasza problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, projektowane przepisy stwarzają możliwość przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD, na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2 PrDrog.

Nadto, ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowując, projektowane regulacje prawne należy uznać za uzasadnione. Skoro niektóre z WORD mają problemy z funkcjonowaniem i realizacją zadań, samorząd powinien mieć możliwość wsparcia tych jednostek, w czym pomocna może być dotacja celowa lub podmiotowa.

Źródło: Sejm