W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2388 opublikowano ustawę z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zmiany wprowadzono do GospNierRolU.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 GospNierRolU, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR), obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.

Ważne

Wchodzące w skład Zasobu prawa z udziałów i akcji w spółkach wykonuje KOWR.

Do art. 5 GospNierRolU dodano przepisy ust. 8 i 9, z których wynika, że w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (obecnie Minister Aktywów Państwowych) KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, przekazuje ministrowi aktywów państwowych wykonywanie wspomnianych wyżej praw z akcji lub udziałów. Z dniem przejęcia tych praw stają się one mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład Zasobu.