Możliwość przekazania dotacji na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych tylko dla wybranych grup przedsiębiorców

Regionalna izba obrachunkowa wypowiedziała się pozytywnie w podanym zakresie przedmiotowym. Wskazała m.in., że podstawę materialno-prawną do podjęcia ewentualnej uchwały w podanym zakresie przedmiotowym będzie stanowił art. 403 ust. 2–6 PrOchrŚrod. Z podanych regulacji wynika m.in., że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych, 

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców; 

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nadto, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 403 ust. 4 PrOchrŚrod, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Z kolei udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W oparciu o ww. regulacje prawne regionalna izba obrachunkowa zajęła jednoznaczne stanowisko o dopuszczalności przekazania dotacji dla ww. wybranych grup przedsiębiorców. Warto przy tym zauważyć, że wspomniane grupy mikro i małych przedsiębiorców wpisują się w ww. ogólny katalog wymieniony w art. 403 ust. 4 PrOchrŚrod, gdzie ustawodawca wskazał ogólnie na przedsiębiorców. Przyjmując jednak wskazane stanowisko regionalnej izby obrachunkowej należy dojść do wniosku, że rada gminy może sama zadecydować, po pierwsze, o udzielaniu dotacji celowej na podane cele, po drugie – o wyborze grup przedsiębiorców, których zamiera wesprzeć dotacją. Należy bowiem wskazać, że w art. 7 ust. 1 PrPrzed przewidziane zostały różne kategorie przedsiębiorców, tj.:

1) mikroprzedsiębiorca,

2) mały przedsiębiorca,

3) średni przedsiębiorca.

Podsumowując, wskazane stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jest pozytywnym „sygnałem” dla jednostek samorządu terytorialnego, które zamierzają samodzielnie decydować o wyborze grup potencjalnych beneficjentów dotacji. W konsekwencji organ stanowiący (np. rada gminy w gminie) może wybrać spośród ogólnej kategorii przedsiębiorców, np. mikro i małych przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać dotacje na wskazane instalacje. W tych uwarunkowaniach prawnych nie ma więc ryzyka, że regionalna izba obrachunkowa podważy zapisy uchwały dotacyjnej preferującej ww. podmioty.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności