W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU. Kluczowe znaczenie ma tu art. 6r ust. 3, w którym postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W tym miejscu warto wspomnieć, że zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak i uchwała podjęta na podstawie ww. art. 6r ust. 3 CzystGmU powinny zawierać spójne regulacje. Tym samym uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (na podstawie przepisu art. 6r ust. 3 CzystGmU) nie może być podejmowana w oderwaniu od uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który to warunkuje legalność ww. uchwały.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 1.2.2022 r. (NPII.4131.74.2022; http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/).

We wskazanym orzeczeniu zakwestionowano zapis uchwały przewidujący, że oddanie odpadów do PSZOK bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jest uzależnione od złożenia oświadczenia o byciu mieszkańcem danej gminy oraz byciu płatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W argumentacji prawnej dodatkowo podano, że żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie przewiduje możliwości pozyskiwania przez organy gminy, czy też punkty selektywnej zbiórki odpadów żądania złożenia oświadczenia, ze jest mieszkańcem oraz płatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stąd ww. wymóg pozbawiony jest podstaw prawnych.

Z powyższego wnioskować więc należy, że w przepisy prawne, w tym ww. ustawy nie przewidują możliwości pozyskiwania przez organy gminy czy też PSZOK-i dokumentów potwierdzających tożsamość właścicieli nieruchomości oraz dowodów wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami. Ustawodawca nie uzależnia zaliczenia odpadów do kategorii odpadów komunalnych od przesłanki pochodzenia ich od właściciela danej nieruchomości.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wprowadzać w ramach uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, dodatkowych warunków w zakresie bycia mieszkańcem gminy czy opłacania w danej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.