Z treści tego aktu prawnego wynika, że:

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł.

Co istotne, z ostatniego obwieszczenia w podanym zakresie przedmiotowym, czyli obwieszczenia z 31.3.2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 330) wynikało, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł.

Wskazane obwieszczenie jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6k ust. 5 CzystGmU.

Zatem, z porównania ww. regulacji wynika, że wspomniany dochód wzrósł o kwotę 100 zł. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że ww. kwoty mogą mieć wpływ na ewentualne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warto bowiem zwrócić uwagę na treść art. 6k ust. 2a CzystGmU:

2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca;

2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody;

3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe;

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Wskazane regulacje prawne nawiązują zaś do różnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym metody: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

od powierzchni lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego.

Podsumowując przyjąć należy, że wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego może (aczkolwiek nie musi) skutkować zwiększeniem poziomu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednakże tak naprawdę wszystko jest w gestii danej gminy, która samodzielnie wybiera metodę ustalenia opłaty, jak i określa wysokość tej opłaty – rzecz jasna w granicach wynikających z ustawy i wskazanego obwieszczenia.