Na stronie Senatu ukazał się projekt z 6.7.2022 r. ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 755). Jak podano w uzasadnieniu ww. projektu, zasadniczym calem projektowanej ustawy jest zmiana obowiązujących przepisów w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się lokalizacje i budowę elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany wprowadzają w ustawie z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie w elektrowni wiatrowych specjalny tryb, zgodnie z którym lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje w wyniku uchwały rady gminy na wniosek inwestora, który składany jest za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W celu realizacji założeń przedmiotowego projektu przewiduje się zmianę dotychczasowej procedury lokalizacyjnej elektrowni wiatrowych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Proponowany art. 3 w ustawie z 20.5.2016 r. zakłada, że w przypadku zgody rady gminy, inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 4, to rada gminy (na wniosek zainteresowanego inwestora) podejmowałaby uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna.

Jednak z punktu widzenia gospodarki finansowej samorządu gminnego na szczególną uwagę zasługuje nowy projektowany przepis art. 8a o treści:

1. Od elektrowni wiatrowej pobiera się na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest ta elektrownia wiatrowa, comiesięczną opłatę wysokości 5% wartości wytworzonej energii elektrycznej z każdej elektrowni wiatrowej w danym miesiącu, jako iloczyn ilości energii elektrycznej i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią arytmetyczną obliczoną ze średnich ważonych wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych cen energii elektrycznej we wszystkich godzinach dnia dostawy tej energii, zawartych na rynku, na którym są zawierane transakcje sesyjne giełdowe z dostawą energii elektrycznej w dniu następnym i dwa dni po dniu zawarcia transakcji sesyjnych giełdowych, niezawierającej kwot podatku od towarów i usług, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, obliczanej i publikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z przyjętymi przez ten podmiot zasadami.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód gminy i przeznaczana jest w szczególności na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu w gminie oraz rozwój infrastruktury zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowej.

Podsumowując, projektowana zmiany ustawy może odegrać bardzo ważną rolę w aktualnych realiach gospodarczych, w których są problemy z wysokimi kosztami energii. Korzystnym efektem nowelizacji będzie także nowe źródło dochodów gminy. Zatem, z perspektywy gminy projektowana nowelizacja jest niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym.

Źródło: Senat