W przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących i inwestycyjnych kwota dotacji może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Przepis ten stwarza więc możliwość bezpośredniego wsparcia z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w przypadku zadań realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne rozwiązanie legislacyjne dla samorządów.

Z drugiej strony warto zauważyć, że projektodawca przewiduje tylko fakultatywną możliwość wsparcia ze strony budżetu centralnego. Nie jest więc wiadomym (przynajmniej na etapie projektu ustawy) jakie będą np. kryteria wsparcia dla samorządów. Wydaje się, że ten aspekt wymaga doprecyzowania.

W każdym bądź razie, taka forma wsparcia, czyli w formie dotacji celowej, może być bardzo pożądana. Należy bowiem wspomnieć, że samorządy już stają przed wieloma problemami związanymi z napływem uchodźców. Przedkłada się to np. na zwiększone potrzeby edukacyjne ich dzieci, a to z kolei wymaga adekwatnego przygotowania placówek oświatowych. Inną sferą zadań, które może potrzebować o wiele większego wsparcia, to zadania z zakresu pomocy społecznej.

W każdym razie spektrum możliwych zadań własnych jest szerokie, o czym świadczy treść art. 7 SamGminU. Możliwości wydatkowania będą więc szerokie.

Odnotowania wymaga, że projektodawca szczególnie akcentuje możliwość dotowania zadań bieżących i inwestycyjnych samorządów. Inwestycyjnych, czyli generalnie ukierunkowanych na rozwój aktywów trwałych, czyli mienia nieruchomego samorządów.

Korzystnym rozwiązaniem w tym przepisie jest również to, że wsparcie dotacyjne może w założeniu dotyczyć samorządów wszystkich szczebli, od gmin, przez powiaty, do województw.

Podsumowując, niewątpliwie wskazana regulacja jest rozwiązaniem bardzo korzystnym dla jednostek samorządu terytorialnego. Zyskają one nowe źródła dochodów, niezbędne do zapewnienia zwiększonych potrzeb lokalnych społeczności, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/