Po wejściu w życie ustawy nie trzeba będzie mieć specjalnych uprawnień do:
1) prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i rachunkowych i innych ewidencji oraz udzielania im pomocy w tym zakresie;
2) sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Bez zmian pozostaną regulacje dotyczące udzielania opinii i porad podatkowych oraz reprezentowania przed organami administracyjnymi w postępowaniach oraz w zakresie kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Czynności te nadal prowadzić mogą także – obok doradców podatkowych – radcowie prawni i adwokaci.
W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ustawa przewiduje likwidację większości funkcjonujących obecnie wymogów. Nadal konieczne będzie zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz bycie niekaranym za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.
Zgodnie z nowym prawem, obowiązywać przestanie wymóg korzystania z pełni praw publicznych. Zniesiony zostanie także wymóg posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego, zdania egzaminu państwowego (dla osób z wykształceniem średnim) oraz odbycia praktyki w księgowości (obecnie 2 bądź 3 lata – dla osób po egzaminie oraz osób z wykształceniem wyższym kierunkowym).