Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej przewidują, że jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku spadkobrania ma przypaść gminie albo Skarbowi Państwa, jako spadkobiercy ustawowemu, wprowadzony będzie obowiązek ogłoszenia przez Skarb Państwa o możliwości nabycia przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu przez pracownika lub pracowników zmarłego przedsiębiorcy, w terminie do roku od dnia ogłoszenia. Sprzedaż przedsiębiorstwa przez gminę albo Skarb Państwa ma następować z uwzględnieniem cen rynkowych.

Co ze stosunkami pracy po śmierci przedsiębiorcy?

Projekt założeń przewiduje, że – w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – umowy o pracę nie wygasną, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy będą wykonywane przez prokurenta mortis causa, czyli prokurenta na wypadek śmierci. Projekt odsyła do odpowiedniego stosowania art. 231 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), który reguluje kwestię przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę pod warunkiem, że do zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa przez jej przejęcie przez następcę prawnego bądź powołanie prokurenta mortis causa dojdzie w okresie do 1 miesiąca od dnia otwarcia spadku.

Prokurent mortis causa będzie wykonywać wszystkie obowiązki spoczywające na pracodawcy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników, czyli obowiązki płatnika składek.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1.1.2018 r. Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.