1. Poszerzenie katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Zmiany w art. 29 i 30 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej: PrBud) zmierzają do zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub obowiązku dokonywania zgłoszenia.

Tabela 1 – Tabela prezentuje zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia

wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki

parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²

zjazdy z dróg krajowych oraz zatoki parkingowe na drogach krajowych

zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na drogach powiatowych i gminnych

przepusty o średnicy do 100 cm

przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m², oraz opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchnie lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich lub brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych, z tym zastrzeżeniem, że nowelizacja nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej (pozwolenia wodnoprawnego)

przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę – po nowelizacji wymóg uzyskania zgody organu administracji będzie dotyczył przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych

instalacje klimatyzacyjne, z tym zastrzeżeniem, że zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia są instalacje w użytkowanych obiektach budowlanych, a nie nowobudowanych

przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych – po nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

2. Zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w art. 5 pkt 5 przewiduje również skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Jednocześnie w projekcie przewiduje się dodanie przepisu umożliwiającego wydawanie zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, co zapewni możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora (nowoprojektowany art. 30 ust. 5aa). Tożsame rozwiązanie wprowadza się w art. 54 ( zgłoszenie użytkowania budynku po zakończeniu budowy) oraz art. 71 (zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku).

3. Odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Nowela przewiduje ważną zmianę przepisu art. 36a ust. 5 PrBud. Jeżeli projekt wejdzie w życie w przewidywanym kształcie, to przez istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę będzie się rozumiało odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust.5a;

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Ważne
Równocześnie w art. 36a dodaje sie ust. 5a stosownie do którego, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 %, nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu, a także nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.