Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu

Przedstawiony projekt przede wszystkim dokonuje całkowitej reformy planowania przestrzennego.  

Ważne

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu wnioskodawca stwierdza, że istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu. Tak ustalone bariery administracyjne i prawne należy następnie eliminować z systemu prawnego albo modyfikować je do formy przystępnej dla uczestników obrotu. Przygotowany projekt zmiany realizuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym–-reforma-systemu


Obejmuje ona zmiany w zakresie procesu planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenia nowych instrumentów planowania przestrzennego w gminie, likwidacji przepisów w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Plan ogólny gminy o statusie aktu prawa miejscowego

Ustawa dokonuje zmiany w zakresie podstawowego aktu planistycznego jakim dotychczas był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W propozycji akt ten będzie uzupełniany przez plan ogólny gminy o statusie aktu prawa miejscowego. Ma on określać granice stref planistycznych, gminne standardy urbanistyczne oraz może określić granice obszaru uzupełnienia zabudowy, granice obszaru zabudowy śródmiejskiej. 

W planie ogólnym obszar gminy dzieli się na następujące strefy planistyczne: 

 • strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową  wielorodzinną; 
 • strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
 • strefy wielofunkcyjne z zabudową zagrodową; strefy usługowe; 
 • strefy handlu wielkopowierzchniowego;       
 • strefy gospodarcze;
 • strefy górnictwa; 
 • strefy zieleni i rekreacji; strefy cmentarzy; 
 • strefy otwarte; strefy komunikacyjne. 

Do zadań gminy należeć będzie tworzenie standardów kształtowania zabudowy obejmujących katalog stref planistycznych wydzielonych w planie ogólnym oraz tworzenie gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przestanie być dokumentem planistycznym i nie będzie uchwalany. 

Decyzja o warunkach zabudowy

Zmiany dotyczyć mają także decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy wygasa po upływie 3 lat od dnia, w którym stała się prawomocna. Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan będzie wyznaczał obszary, na których wydanie tych decyzji jest dopuszczalne. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest dopuszczalne wyłącznie na obszarze uzupełniania zabudowy wyznaczonym w planie ogólnym. Dopuszcza się wydawanie decyzji o warunkach zabudowy tylko w przypadku realizowania innej zmiany zagospodarowania terenu, niż budowa obiektu budowlanego realizowania inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w starych planach miejscowych, które utraciły moc lub realizowania inwestycji polegającej na budowie linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń. 

W przypadku postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych, usługowych niehandlowych oraz mieszanych realizujących którąkolwiek z tych funkcji do ustalania obszaru analizowanego wyznacza się teren w promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu terenu objętego wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 200 m.

Rejestr urbanistyczny

Ustawa wprowadza rejestr urbanistyczny, który ma być źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rejestr ma obejmować dane pochodzące z uchwał o przystąpieniu do sporządzania aktów planistycznych, projektów aktów planistycznych, wniosków o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, stwierdzających nieważność aktów, zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie uchwalenia aktu planistycznych.

Zmiany w ustawach

W szczególności nowelizacja doprecyzowuje zapisy do nowego nazewnictwa i instrumentów w zakresie planowania przestrzennego w takich ustawach jak m.in. w: 

 • ustawie z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1947); 
 • ustawie z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.); 
 • ustawie z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973 ze zm.); 
 • ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899); 
 • ustawie z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1538). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności