Ministerstwo Rolnictwa ma do dyspozycji 13,5 mld euro. Pieniędzy jest mniej o 3,7 mld euro niż w poprzedniej perspektywie budżetowej (na lata 2007-2013). Niewiele funduszy (tylko 9 proc. z ogólnej puli) jest przeznaczonych na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale MR planuje skierowanie części środków z polityki spójności na tereny wiejskie.

Tempo płatności bezpośrednich nie jest zadowalające, ale według podsekretarza stanu w MR Ryszarda Zarudzkiego, jest to spowodowane problemami z wykonaniem systemu informatycznego. O problemach z wdrożeniem systemu wykonawca poinformował MR bardzo późno, bo dopiero pismem z 18 listopada 2015 roku.

Ministerstwo przedstawiło także nowy harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020:

  • poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów”) – marzec 2016;
  • poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016;
  • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) – lipiec 2016;
  • poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) – kwiecień 2017;

PROW w gospodarce komunalnej

W harmonogramie planowanych naborów wniosków zwracają uwagę dwa zagadnienia, poświęcone gospodarce komunalnej.

  • poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”) – sierpień 2016;
  • poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) – Nabory ogłoszone przez część SW

Te działania mają pomóc m.in. w rozwiązaniu problemu niedostatecznego wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową, co hamuje rozwój przedsiębiorczości na tamtych terenach oraz powoduje obniżenie poziomu życia mieszkańców. Wsparcie będzie dotyczyło m.in. budowy, przebudowy obiektów służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Całkowita wartość kwalifikowanego kosztu nie będzie mogła przekroczyć 1 mln euro. Beneficjentami będą mogły być: gminy, związki międzygminne i spółki, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Podobnie rzecz się ma w tym zakresie z infrastrukturą drogową. Tutaj wsparcie będzie dotyczyć prac prowadzonych przy drogach gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. Wsparcie będą mogły otrzymać gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów.