Wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostaną podniesione w ramach waloryzacji o wskaźnik wynoszący 100,73%.

Wprowadzona będzie minimalna gwarantowana podwyżka waloryzacji na poziomie 10 zł. Z tym, że emerytury z systemu pracowniczego, wypłacane poniżej gwarantowanej, a więc te bez spełnionego stażowego, zostaną zwaloryzowane na poziomie 100,73%. Proporcjonalnie niższa podwyżka będzie odnosiła się do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emerytury częściowej.

Wysokość najniższej emerytury, z obecnej kwoty 882,56 zł zostanie podniesiona do 1000 zł. Renta socjalna wzrośnie z kwoty 741,35 zł do 840 zł a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

W KRUS zostanie wprowadzona gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł i zostanie zmieniony mechanizm ustalania emerytury podstawowej.

Minimalną kwotą 10 zł zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają 1369 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm. – dalej: EmRentyFUSU) coroczna waloryzacja jest przeprowadzana od dnia 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, którego główną podstawą obliczenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnikiem cen towarów jest albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Wskaźnik waloryzacji stanowi więc wyższy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.