Komunikat o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieściło na swojej stronie internetowej (www.mkidn.gov.pl).

W ramach POIiŚ 2014-2020 przewidziane są działania w zakresie ochrony zabytków (renowacja zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja) oraz rozwoju zasobów kultury (zwiększenie dostępu do zasobów kultury, poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych).

Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania w tym konkursie wynosi 200 mln zł. Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 1.2.2016 r. do 31.3.2016 r.

Ważne
Szczegółowe informacje poświęcone VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostały umieszczone pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl.