Regulacje unijne

Projektowana ustawa ma implementować postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. (Dz. Urz. L 94 z 28.3.2014 r.) w sprawie udzielania koncesji. Postanowienia ww. dyrektywy przewidują nowe rozwiązania, których celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy udzielaniu koncesji oraz wsparcie publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę i usługi strategiczne . Szeroki zakres zmian oraz obligatoryjność wdrożenia postanowień dyrektywy w sprawie koncesji skutkuje koniecznością opracowania nowej ustawy o umowach i koncesji na roboty budowlane i usługi.

Zakres zmian

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z 31.3.2016 r. został przygotowany w oparciu o projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27.10.2015 r. Projektowana ustawa określa zasady i procedury udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej . Zgodnie z projektowanymi regulacjami Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został wyznaczony jako organ właściwy w spawach zawierania umów koncesji.

Najważniejsze zmiany przewidziane w projektowanej ustawie dotyczą obniżenia progu stosowania ustawy do wysokości ustalonej na poziomie wskazanym w ustawie z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Projektowana ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa lub wyższa niż 30 000 euro. Ponadto projekt wprowadza nowe uregulowania dotyczące umów mieszanych tj. obejmujących równocześnie roboty budowlane oraz usługi (dotychczas nie były one uregulowane). Regulacje te mają uwzględnić sytuację, w których przedmiot umowy koncesyjnej można podzielić, ale także sytuacje, w których w odniesieniu do przedmiotu nie jest możliwe określenie rodzaju działalności.

Ponadto projektowane zmiany dotyczą usunięcia z katalogu wyłączeń umów koncesji w sektorze wodno-kanalizacyjnym i w sektorze transportu publicznego oraz poszerzenie działalności sektorowej o sektor wodno-kanalizacyjny. Projektowana ustawa wprowadza liczne zmiany w procedurze dotyczącej postępowania o zawarcie umowy koncesyjnej. Celem tych zmian ma być zwiększenie swobody w organizowaniu postępowania o zawarcie umowy koncesji i uproszczenie procedury.

Ważne
Ministerstwo Gospodarki przewiduje w określonych ustawą okolicznościach możliwość zawarcia umowy koncesji bez obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego.

Projekt ustawy przewiduje, że zmiany niemal w całości wejdą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia ustawy.