Ministerstwo przypomina, że jak stanowi art. 32 ust. 1 DochSamTerytU  wysokość subwencji ogólnej dla JST wylicza się na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdaniach jednostek za poprzedzający rok bazowy. Bierze się też pod uwagę korekty złożone do regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca roku bazowego.

Z kolei, podstawą do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju są wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tutaj też korekty do właściwych izb obrachunkowych trzeba składać do 30 czerwca.
Warto to wziąć pod uwagę, bo zgodnie z pismem MF „podstawę do obliczania średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2022 r. stanowić będą wykonane dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich za rok 2020 wykazane w sprawozdaniach budżetowych z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2021 r.”.

Samorządy powinny też zwrócić szczególną uwagę na „na kwoty dochodów wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-PDP (oraz odpowiednio w Rb-27S) za 2020 r.”. Ministerstwo zaobserwowało, że czasami samorządy omyłkowo wykazywały dochody podatkowe wielokrotnie wyższe w porównaniu do kwot z analogicznych tytułów, wykazanych za rok poprzedni.

To może spowodować kłopoty, bo dane stanowią podstawę do ustalania kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat dla JST oraz wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju na rok 2022.