Ministerialny projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Istotą proponowanej zmiany jest nowelizacja przepisu art. 217 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm; dalej: KPA) tak by umożliwić wydawanie przez organy administracji zaświadczeń w sposób zautomatyzowany. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość wydawania zaświadczeń w dotychczasowej papierowej formie.
Jak podnosi się w uzasadnieniu w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe w pełni zautomatyzowane wydawanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej. Zaświadczenie będzie mogło przybrać formę dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
Głównym uzasadnieniem zmiany jest okoliczność związana z ilością zaświadczeń wydawanych przez Krajowy Rejestr Karny. W obecnym stanie prawnym każde zaświadczenie musi być sporządzane przez pracownika. To powoduje wydłużenie wydawania zaświadczenia, a wymóg opatrzenia zaświadczenia podpisem przyporządkowanym do osoby fizycznej – pracownika organu upoważnionego do wydawania zaświadczeń, jest w opinii projektodawcy zbyt restrykcyjny (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r97830136,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-administracyjnego-oraz-niekt.html).
Proponowane usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń ma zostać osiągnięte przez wprowadzenie do KPA możliwości automatycznego przygotowywania treści zaświadczenia i opatrywania zaświadczeń w formie elektronicznej kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Dokument elektroniczny sporządzany byłby automatycznie przez system teleinformatyczny, bez ingerencji człowieka. Poświadczeniem, które pozwoli na zapewnienie autentyczności pochodzenia zaświadczenia oraz integralności zawartych w nim danych ma być kwalifikowana pieczęć elektroniczna.
Efektem proponowanych zmian ma być możliwość zapewnienia większego stopnia automatyzacji procesu przetwarzania danych.
Projekt wymagać będzie dostosowania systemów teleinformatycznych do nowej usługi webservice min. przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Wywiadu, Służbę Więziennictwa, Służbę Więzienną; sądy powszechne. Wstępne koszty wprowadzenia ustawy są planowane na ok. miliard złotych.
Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności