Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane w ocenie wnioskodawcy ma na celu dalsze upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego.

Ważne

Projektowaną ustawą proponuje się także wprowadzić przepisy umożliwiające pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, począwszy od wniosków składanych wyłącznie drogą elektroniczną, a skończywszy na umożliwieniu wydawania dokumentów dołączanych do tych wniosków również w postaci elektronicznej np.: w formie skanów lub zdjęć. Projektowane zmiany umożliwią przekazywanie kompletu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w postaci elektronicznej. Przyczyni się to do usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz ograniczy ilość dokumentacji papierowej. W tym celu proponuje się również wprowadzić jeden, ogólnokrajowy systemu służący do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie). (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12364751/12916007/12916008/dokument578353.pdf).

Projekt wprowadza do postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących Prbud dedykowany System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazuje, że system ten umożliwi kompleksową obsługę i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Dodatkowo proponuje on wprowadzić przepis określający podmioty, którym będzie przydzielany dostęp do systemu. Z uwagi na fakt, że liczba organów i podmiotów uczestniczących i biorących udział w procesie inwestycyjno-budowlanym jest duża, proponuje się oznaczyć organy w sposób ogólny, jako organy administracji publicznej prowadzące postępowania administracyjne w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie będzie obejmował postępowania administracyjne objęte regulacjami przepisów szczególnych i dotyczących:

  • wydania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – art. 11 OchrGrU w zakresie składania wniosków i ich obsługi;
  • postępowania o skreślenie zabytku z rejestru wszczętego na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego (art. 13 ust. 6) oraz wniosków o wydanie pozwoleń, w zakresie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 36) OchrZabU;
  • zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu wydanego w drodze decyzji administracyjnej (art. 29 DrogPublR);
  • zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielanej w drodze decyzji na budowę gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; zmiana przeznaczenia sieci gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni – przed rozpoczęciem dostarczania paliw gazowych do odbiorcy (art. 7a PrEnerg).

Projekt trafił do opiniowania.