Ministerialny projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jest już gotowy!

Zgodnie z uzasadnieniem m.in. celem projektu jest poszerzenie zakresu ustawy z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.; dalej: ScalGrU) poprzez nadanie nowego brzmienia w art. 1 ust. 1 ScalGrU, zawierającego zmieniony cel scalenia gruntów, ma wskazywać na szerszy niż dotychczas cel, który obok poprawiania warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, ma się przyczyniać do szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich, m. in. przez dostosowanie granic nieruchomości w ramach postępowania scaleniowego do urządzeń melioracji wodnych lub innych urządzeń wodnych, dróg publicznych, lotnisk, kolei, rurociągów naziemnych, obiektów przemysłu wydobywczego oraz rzeźby terenu (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12341311/12747943/12747944/dokument479717.pdf)

Proponowane zmiany dotyczą też wpisania do ScalGrU definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą rozumie się przez nie gospodarstwo rolne w ujęciu ustawy z 23.4.1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w którym powierzchnia gruntów rolnych lub leśnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Nowelizacja precyzuje także zasady ogłaszania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, dodatkowo poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starosty, a w przypadku postanowienia organu wyższego stopnia wydanego na skutek złożenia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu. Podobnie też ten obowiązek będzie miał zastosowanie do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania scaleniowego oraz decyzji organu wyższego stopnia w tych sprawach.

Z uwagi na stan epidemiczny projekt wprowadza także elementy mające na celu zachowanie dystansu społecznego poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w czasie zebrania uczestników scalenia.

Projekt zakłada także, że w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów w całości, ani stwierdzić jej nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest decyzja w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników scalenia lub wymiany.

Przepisy nowelizacji zakładają także ograniczenie możliwości stwierdzania nieważności decyzji scaleniowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został złożony po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności