Projekt dokonuje zmian redakcyjnych, poszerza uprawnienia Ministra o możliwość odwołania, zmiany terminów przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Określa zasady zwrotu kosztów podróży członków komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne.

Kandydat będzie mógł złożyć wniosek do ministra o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli spełnia wymogi określone w art. 177 ust. 1 pkt 1–5, z uwzględnieniem ust. 2 i 2b ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU):

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie był karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości);
  • odbył co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości (nie dotyczy osoby która m.in. odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych).