W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 152 opublikowano ustawę z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W ustawie z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) po art. 28 dodano art. 28a, zgodnie z którym MKiDN może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną jako podmiot udzielający pomocy w rozumieniu przepisów ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.) w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jeżeli udzielenie przez MKiDN pomocy publicznej następuje w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi EFTA, MKiDN może określić, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb udzielania pomocy publicznej,

2) szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, jeżeli wynika to z umowy, na podstawie której pomoc jest udzielana

uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zgodność udzielanej pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności .