W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1456 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 1.7.2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Jak wynika z art. 7 DokumentyPublU, dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii ustala się minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem, uwzględniając:

  • kategorie dokumentów publicznych;
  • funkcje dokumentów publicznych;
  • materiały, z których są wykonane dokumenty publiczne;
  • możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.

Ustalenie minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem uwzględnia możliwość weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego w następujących stopniach:

  • pierwszym, przeznaczonym dla osób sprawdzających autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych bez użycia sprzętu technicznego;
  • drugim, przeznaczonym dla pracowników podmiotów publicznych weryfikujących autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych z wykorzystaniem ogólnie dostępnych przyrządów powiększających lub emitujących promieniowanie UV;
  • trzecim, przeznaczonym dla ekspertów wyspecjalizowanych laboratoriów kryminalistycznych;
  • czwartym, przeznaczonym dla ekspertów podmiotu wyznaczonego przez ministra.

Omawiane rozporządzenie wprowadza wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej – określony w załączniku do rozporządzenia.

Utraciło moc rozporządzenie MSWiA z 2.7.2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1281). Zdaniem twórców, wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do aktualnie panujących realiów, zwłaszcza w zakresie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych oraz ich personalizacji. Istotną przyczyną zmian ma być potrzeba usunięcia wieloznaczności lub rozbieżności, jakie zostały stwierdzone w okresie ponad dwuletniego stosowania przepisów. Ponadto, zmiany wynikają z doświadczenia Komisji do spraw dokumentów publicznych powołanej w oparciu o przepisy DokumentyPublU, jak również z informacji pozyskiwanych od wytwórców blankietów dokumentów publicznych oraz emitentów tych dokumentów. Zasadniczym celem zmian ma być też zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu opracowywania wzoru dokumentu publicznego przepisów spójnych i jednoznacznych, które nie będą pozostawiały pola do rozbieżności interpretacyjnych i niejasności.

Ważne

Nowe wymagania stawiane dla dokumentu publicznego w zakresie dotyczącym papieru uczulonego na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczonego chemicznie), mają zastosowanie do dokumentów publicznych, dla których rekomendację Komisja do spraw dokumentów publicznych zatwierdziła po 12 lipca 2023 r.