Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. przewiduje, że wynagrodzenie to będzie wynosić 2000 zł. Wydanie rozporządzenia jest konieczne, ponieważ nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok przez partnerów społecznych, tj. reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców w ramach prac w Radzie Dialogu Społecznego.

Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu oraz jego opiniowanie przez partnerów społecznych.