Stawka ta jest podstawą do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 pkt. 3 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) i jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie może być niższa niż równowartość 150% tego wynagrodzenia).

Dotychczas minimalne wynagrodzenie cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami było określone rocznie i wynosiło 63 390 zł (co dawało przeciętną miesięczną stawkę w wysokości 5282,50 zł). Nowa stawka została ustalona na poziomie miesięcznym i wynosi 5475,09 zł.