1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 896 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 27.4.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

W rozporządzeniu określono minimalny standard podstawowych usług świadczonych w:

1) noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie -załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie – załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Komentarz

Powyższe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MRPiPS z 28.4.2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2017 r. poz. 953).

Przewidywało ono m.in., że:

1) zakres usług w schroniskach obejmuje m.in. zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób przebywających w schronisku (obecnie zwiększono tę liczbę do 50);

2) w zakresie standardu podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, okres świadczenia usług określono: Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 8:00 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia (obecnie schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu);

3) forma świadczonych usług w takich schroniskach to możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie mogła być niższa niż 18°C (obecnie: możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C);

4) zakres świadczonych usług w takich schroniskach obejmował: zapewnienie gorącego napoju, umożliwienie wymiany odzieży, zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany, a także zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni (obecnie dodatkowo m.in.: niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, umożliwienie prania i suszenia odzieży, zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną itd.).