W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2310 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.12.2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.), organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających:

  • produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
  • środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

W związku z tym, minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w wymienionym porozumieniu dla opakowań:

  • wielomateriałowych – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • po środkach niebezpiecznych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie określa minimalne poziomy odzysku i recyklingu w omawianym zakresie na lata 2019-2029 oraz na 2030 r. i następne.

Utraciło tym samym moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.4.2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 618).