Minimalna i maksymalna szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic – nowe przepisy!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pod pozycją RD99 został przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic.

Projektowana regulacja uszczegóławia zasady i warunki wyznaczania pasa technicznego i ochronnego. Celem wydania rozporządzenia jest także zmiana przepisów dotyczących trybu i konsekwencji okresowego przejęcia funkcji pasa technicznego przez pas ochronny w sytuacjach utraty terenów pasa technicznego w wyniku działania morza (https://legislacja.gov.pl/projekt/12333503/katalog/12685559#12685559).

Projekt wskazuje definicję pojęcia pasa technicznego oraz pasa ochronnego. Pas techniczny ma obejmować obszar lądu od linii brzegu morskiego o szerokości od 10 m. do 1000 m., z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich. Przy ustalaniu pasa bierze się pod uwagę ukształtowanie brzegu, istnienie budowli ochronnych brzegu, budowli hydrotechnicznych. Pas ochronny to pas od 10 m. do 25000 m., z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich.

Ponadto ustala, jak należy określać granice wskazanych obszarów. Określenie ich granicy ma następować na podstawie zarządzenia właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. Wskazane granice będą wykazywane na mapach państwowego zasobu geodezyjnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności