Minimalna częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe

Minimalna ustawowa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe) obejmuje wyłącznie odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w okresie od kwietnia do października. Nie powinna być ona rzadsza niż raz na 2 tygodnie. Częstotliwość ta nie wynika bezpośrednio z art. 6r ust. 3b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU), lecz pośrednio z przepisu art. 6m ust. 1aa CzystGmU. Częstotliwość ta nie może być rzadsza od określonej w uchwale podejmowanej na postawie 6r ust. 3 CzystGmU, a w przypadku jej nieokreślenia w uchwale – nie może być rzadsza niż raz na 2 tygodnie (jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych w typie budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Ustalając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (w tym z domków letniskowych) gmina może ją różnicować, jednak swoboda w tym względzie jest ograniczona zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na 2 tygodnie.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jest obligatoryjnym elementem zasad utrzymania czystości i porządku, określanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 2 pkt CzystGmU). Zasady określone w regulaminie dotyczą wszystkich nieruchomości, na terenie których powstają odpady komunalne ‒ bez względu na fakt, czy zostały objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę.

Podobnie w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU (uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w szczególności muszą być uregulowane:

  • częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz
  • sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała ta jest adresowana jednak tylko tych właścicieli nieruchomości, którzy zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarówno regulamin, jak i uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU powinny zawierać spójne regulacje w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych (art. 6r ust. 3b CzystGmU). Określona w tym przepisie minimalna częstotliwość odbierania odpadów dotyczy:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
  • okresu od kwietnia do października;
  • budynków wielolokalowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Powyższy przepis nie odnosi się wprost do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku tego typu nieruchomości (do których zalicza się nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe), objętych systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez gminę, minimalna częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, wynika z art. 6m CzystGmU. Zgodnie z tym przepisem deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1a CzstGmU). W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż określona w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, a w przypadku jej nieokreślenia w uchwale ‒ nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie (art. 6m ust. 1aa CzystGmU). W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe deklaracja może zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości (art. 6m ust. 1ab CzystGmU).

Ważne
Powyższy przepis wskazuje na tożsamą minimalną częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ‒ jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności