Milczące załatwienie sprawy budowlanej

1.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Nowelizacja KPA miała na celu wprowadzenie wielu istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Głównym założeniem jakim kierowali się autorzy projektu ustawy było maksymalne przyspieszenie rozpatrywania sprawy przez organy administracji publicznej. W związku z powyższym nowelizacja wprowadziła kila rozwiązań które pozwolą szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji. Wśród nowych rozwiązań szczególnie wyróżnia się instytucja milczącego załatwienia sprawy. Do Działu II KPA dodano nowy Rozdział 8a - Milczące załatwienie sprawy, który obejmuje przepisy art. 122a-122g KPA.

Alternatywny sposób załatwienia sprawy

Milczące załatwienie sprawy stanowi alternatywny sposób załatwienia sprawy, w którym brak wydania przez organ decyzji po upływie określonego terminu jest uważany za załatwienie sprawy w sposób w całości uwzględniający żądanie strony. Podkreślenia wymaga, że milczące załatwienie sprawy nie znajdzie zastawania w każdej sprawie administracyjnej. Stosownie bowiem do art. 122a § 1 KPA sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Rozdział 8a KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy:

1) milczące zakończenie postępowania (art. 122a § 2 pkt 1),

2) milczącą zgodę (art. 122a § 2 pkt 2).

Za milczące zakończenia postępowania uważa się sytuację, w której w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy (liczonym od dnia doręczenia organo­wi podania) organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postę­powanie. Na mocy danego przepisu szczególnego w związku z art. 122a § 2 pkt 1 KPA sprawę będzie się uważało za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony. Z milczącym zakończeniem postępowania do tej pory mieliśmy do czynienia w przypadku interpretacji podatkowych. Jeśli organ podatkowy nie wydał interpre­tacji w terminie 3 miesięcy przyjmuje się, że stwierdzono prawidłowość stanowiska strony (art. 14o ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Drugim sposobem milczącego załatwienia sprawy jest milcząca zgoda. W tym trybie sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Przykładem przepisów, w których już funkcjonuje milcząca zgoda jest ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej: PrBud). Organ administracji architektoniczno-budowalnej ma 21 dni na wystosowanie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Organ w wyniku analizy zgłoszenia może uznać, że wniosek zasługuje na uwzględnienie i nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań przez organ. Po upływie terminu 30 dni inwestor może rozpocząć wykonywanie robót (art. 30 PrBud).

Od jakiego momentu sprawa jest milcząco załatwiona?

O milczącym załatwieniu sprawy możemy mówić wtedy, jeżeli organ nie wyda decyzji, postanowienia, albo nie wniesie sprzeciwu. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca musi poczekać kilka dni po upływie terminu na wydanie decyzji lub wniesienia sprzeciwu na uznanie, że sprawa została milcząca załatwiona. Stosownie bowiem do art. 122b KPA za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, uznaje się dzień:

1) nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U 2016 r. poz. 1113 ze zm.);

2) doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby;

3) wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego.

Warto pamiętać, że w każdym czasie osoba, której sprawa została milcząco załatwiona, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy. Zaświadczenie jest wydawane w formie postanowienia i za­wiera przede wszystkim treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco i datę milczącego załatwienia sprawy (art. 122f KPA). Zaświadczenie na­leży doręczyć nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkim innym stro­nom w sprawie, która została załatwiona milcząco.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności