W dniu 3.8.2022 r. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował o przystąpieniu do opracowania nowych przepisów specjalnych, które pozwolą na przekształcenie, czy to na skutek przebudowy, odbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, obiektów handlowych lub usługowych na mieszkania, nawet wbrew zapisom obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem nowych przepisów mają być obszary galerii handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 lub tereny biurowe, które stoją puste lub niemal puste. Lokalne władze samorządowe, działając na wniosek inwestora, będą w drodze uchwały wskazywały, które z tych terenów można wykorzystać pod funkcję mieszkaniową. W zamian za umożliwienie realizacji inwestycji inwestor będzie zobowiązany przekazać do zasobu komunalnego do 5% mieszkań odpłatnie, za zwrotem połowy kosztów budowy. Na pozyskanie tak zrealizowanych mieszkań gmina będzie mogła skorzystać z rządowych programów wsparcia.

Transformacja obiektów handlowych i usługowych, która nie będzie wymagała ingerencji w ich konstrukcję, będzie możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia odbioru. Okres tego ułatwienia proceduralnego planowany jest na 2 lata.

Nowe przepisy zadbają też o zachowanie właściwych standardów realizowanych mieszkań.

Zapowiedziano też jednoczesne zmiany w ustawie Prawo budowlane (modyfikujące zasady zmiany sposobu użytkowania obiektów) oraz specustawy mieszkaniowej (zniesienie konieczności stwierdzenia braku sprzeczności ze studium gminnym w przypadku terenów objętych nową ustawą).

Zgodnie z założonym harmonogramem w ciągu najbliższych tygodni projekt ustawy będzie dyskutowany na poziomie Rady Ministrów, a następnie niezwłocznie skierowany do Sejmu w celu uchwalenia go jeszcze w III kwartale 2022 roku.