W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2285 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.; dalej: WarunkiTechR). Oto wybrane zagadnienia, w których wprowadzono zmiany.

1. Usytuowanie miejsc postojowych dla samochodów

W słowniczku pojęć ustawowych wprowadzono m.in. definicję parkingu, za który uważa się wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują .

W Dziale II WarunkiTechR „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej”, tytuł rozdziału 3 – „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” zmieniono na „Parkingi i garaże dla samochodów”. Zmieniono też treść tego rozdziału m.in. wprowadzając zapisy dotyczące parkingów.

Zmiany dotyczą także:

1) odległości stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska – uzależniono odległość od tych obiektów od rodzaju samochodów; wprowadzono odległości dla samochodów innych niż samochody osobowe (10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie, oraz 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych);

2) stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych – także wprowadzono podział na samochody osobowe i inne niż osobowe; w przypadku tych drugich stanowiska te należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż: 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie, oraz 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych;

3) zachowania odległości stanowisk postojowych i garaży od wyżej wymienionych obiektów , które, w przypadku samochodów osobowych, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku;

4) zachowania odległości stanowisk postojowych i garaży od granicy działki , które nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce;

5) zachowania odległości od granicy działki (wszystkich typów samochodów) , które nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową;

6) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne , które mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków (przed zmianą stanowiska mogły być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego); miejsca te nadal wymagają odpowiedniego oznakowania;

7) wymiarów stanowisk postojowych – wprowadzono rozróżnienie wymaganej szerokości i długości stanowiska dla: samochodów osobowych, samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne, samochodów ciężarowych oraz autobusów (to samo dotyczy wymiarów w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów).

2. Wymagania dotyczące wyposażenia lokali mieszkalnych

Znowelizowano też przepisy dotyczące m.in.:

1) kuchni i wnęki kuchennej, które nie muszą już być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy;

2) usytuowania miejsca na pralkę – zniesiono wymóg, że możliwość zainstalowania domowej pralki automatycznej powinna był w łazience; po zmianie wymóg ten dotyczy mieszkania bez wskazywania konkretnego pomieszczenia;

3) usytuowania aneksu kuchennego – wprowadzono zasady, zgodnie z którymi: w mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej, w mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji, natomiast w przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego;

4) metrażu mieszkania – wprowadzono zapis, zgodnie z którym mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2 (przed zmianą wymogi dotyczyły szerokości pomieszczeń w mieszkaniu oraz minimalnej powierzchni przynajmniej jednego pokoju, tj. 16 m2).

3. Pomieszczenia dla dzieci w budynkach usługowych

Zgodnie z dodanym § 85a WarunkiTechR, w budynkach: gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci . Nie dotyczy to stacji paliw zlokalizowanych na terenach zamkniętych.

Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację spełniającą wymagania przepisów WarunkiTechR.