W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1494 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 4.7.2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

Z rozporządzenia wynika m.in., że emisję gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw innych niż biopaliwa ciekłe oraz z energii elektrycznej, oblicza się według wzoru określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia. Przy czym, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych (GHGi) dla:

  • paliw bez zawartości biokomponentu określa tabela 1 załącznika do rozporządzenia;
  • biokomponentów niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju jest równy wartości GHGi paliwa, do którego zostały dodane;
  • biopaliw ciekłych określa się na podstawie wskaźników emisji gazów cieplarnianych dla danego paliwa i dla biokomponentu, z których zostało wytworzone biopaliwo ciekłe.

W przypadku przerobu ropy naftowej z biokomponentem, z wyjątkiem skażalników, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych (GHGi) dla biokomponentu w przeliczeniu na jednostkę energii oblicza się z uwzględnieniem stanu biokomponentu po przetworzeniu.

Ważne

Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r. wynosi 94,1 gCO2eq/MJ.

Wartość opałową paliw bez zawartości biokomponentów określa tabela 3 załącznika do rozporządzenia. Wartość opałową paliw oblicza się jako wartość opałową:

  • paliwa bez zawartości biokomponentu,
  • biokomponentu

– z których zostało wytworzone paliwo.

W obliczeniach tych wartość opałowa dla biokomponentów niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju jest równa wartości opałowej dla biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ważne

Wartość energetyczna energii elektrycznej wynosi 3,6 MJ/kWh.