W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1411 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1.7.2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 PrEnerg, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po 5.6.2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Z rozporządzenia wynika m.in., że w ramach analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia sporządza się analizę finansową, która uwzględnia łącznie następujące metody:

 • analizę przepływów pieniężnych generowanych przez przedsięwzięcie w poszczególnych latach okresu odniesienia;
 • analizę kwoty całkowitych kosztów przedsięwzięcia w poszczególnych latach okresu odniesienia;
 • analizę całkowitych kosztów i przychodów operacyjnych przedsięwzięcia;
 • identyfikację źródeł finansowania pokrywających koszty przedsięwzięcia;
 • analizę rentowności przedsięwzięcia przy użyciu wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z przedsięwzięcia (FNPV/C), wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z przedsięwzięcia (FRR/C), wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z kapitału własnego (FNPV/K) oraz wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego (FRR/K);
 • określenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia;
 • analizę trwałości finansowej przedsięwzięcia.
Ważne

Okres odniesienia określa się jako okres, za który sporządza się prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez przedsięwzięcie, uwzględniający zarówno okres realizacji tego przedsięwzięcia (faza inwestycyjna), jak i okres po jego ukończeniu (faza operacyjna). Okres odniesienia wynosi co najmniej 15 lat.

[Natomiast po przeprowadzeniu analizy finansowej sporządza się analizę ekonomiczną kosztów i korzyści przedsięwzięcia, która uwzględnia łącznie następujące metody:

 • analizę przepływów ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez przedsięwzięcie w poszczególnych latach okresu odniesienia;
 • korektę wyników analizy finansowej o efekty fiskalne oraz efekty zewnętrzne;
 • przekształcenia cen rynkowych na ceny rozrachunkowe;
 • zastosowanie współczynnika konwersji do nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia i obliczenia wynagrodzeń ukrytych;
 • ocenę poziomu emisji gazów cieplarnianych;
 • analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia przy użyciu wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV), wskaźnika ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) oraz wskaźnika korzyści i kosztów (B/C).
Ważne

W ramach korekty wyników analizy finansowej o efekty fiskalne uwzględnia się łącznie: wartości w kwotach netto, odliczenie podatków bezpośrednich oraz subwencji i dopłat ze środków publicznych, mających charakter przekazu pieniężnego, a także wydatki na ubezpieczenia społeczne w kosztach wynagrodzeń.

Do sporządzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia wykorzystuje się następujące źródła danych:

 • informacje o dostępnych mechanizmach wsparcia przedsięwzięć ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek na zasadach preferencyjnych i premii oraz o poziomach tego wsparcia zawarte w dokumentach określających zasady udzielania wsparcia publikowanych na stronach podmiotowych urzędów obsługujących organy administracji rządowej;
 • wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych;
 • informacje ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • dane publikowane przez agencje ratingowe o zasięgu międzynarodowym.

Zakres danych wykorzystywanych do analizy określa § 4 rozporządzenia.

Ważne

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsięwzięcia, które w dniu 20.7.2022 r. jest:

 • w trakcie realizacji;
 • na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do jego realizacji;
 • planowane i w stosunku do którego przed 20.7.2022 r. organ uprawniony do reprezentowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz innego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 10a ust. 1 PrEnerg, planujących to przedsięwzięcie, podjął decyzję w formie uchwały lub w formie pisemnej o realizacji tego przedsięwzięcia.